Marina - sklep z karniszami i firanami

  • Darmowa dostawaDarmowa dostawa już od 500 zł. Zapraszamy do zakupów!
  • Zwrot 14 dniCzas zwrotu towaru w naszym sklepie wynosi 14 dni od momentu zakupu!
  • BezpieczeństwoDbamy o twoje bezpieczeństwo. Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL!

Kategorie

 

Regulamin Sklepu Internetowego  firmy Marina 2 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Dąbrowskiego 24 obowiązuje od 25.12.2014.

Poniższy regulamin został opracowany przez Kancelarię Radcy Prawnego.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym sklep.marina-firany.pl jest Adam Przybysz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marina 2  Adam Przybysz z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 24 w Rudzie Śląskiej (41 – 710) (zwany dalej Marina 2), na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Adresy elektroniczne służące porozumiewaniu się z Marina 2 za pomocą poczty elektronicznej: esklep@marina-firany.pl, numer telefonu (48) 32 771 82 47, (48) 696 138 046,         NIP: 641-109-06-63; REGON: 272410916.

 

2. Niniejszy regulamin powstał na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w związku z Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

3. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego oraz sprzedaży Towarów w ramach Sklepu w odniesieniu do: postanowień Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; postanowień Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta, postanowień w zakresie ochrony danych osobowych wynikającej z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, postanowień Kodeksu cywilnego.

 

4. Regulamin określa w szczególności:

 

a) zasady rejestracji nowego konta w serwisie internetowym, w ramach którego prowadzony jest Sklep, oraz korzystania z już zarejestrowanego konta,

 

b) zasady składania Zamówień przy pomocy systemu teleinformatycznego,

 

c) zasady zawierania Umów sprzedaży przy pomocy systemu teleinformatycznego.

 

5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem internetowym sklep.marina-firany.pl, w taki sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którego używa Klient. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z Regulaminem.

 

6. Klient może nieodpłatnie zakończyć, w każdej chwili, korzystanie ze Sklepu.

 

7. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

8. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym zakładania nowego konta oraz zawierania Umów sprzedaży, Klient powinien posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 

a) dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego,

 

b) dostęp do sieci Internet,

 

c) możliwość korzystania z przeglądarki internetowej: Google Chrome wersja 21 lub wyższy, Windows Internet Explorer 9 lub wyższy

 

d) rozdzielczość ekranu: 1280x800px

 

e) Klient powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.

 

9. Marina 2 świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci możliwości przeglądania treści Sklepu oraz zawierania Umów sprzedaży za pomocą systemu teleinformatycznego.

 

II. DEFINICJE.

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która przegląda treści Sklepu lub poprzez zarejestrowane konto zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży w ramach Sklepu.

 

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, a także sprzedaży Towarów, w ramach Sklepu.

 

4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.marina-firany.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.

 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie.

 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Marina 2 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Językiem umowy jest język polski.

 

 

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. ZASADY REJESTRACJI NOWEGO KONTA W SKLEPIE ORAZ KORZYSTANIA Z NIEGO.

 

1. W celu prawidłowego korzystania z wszystkich funkcji Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, Klient powinien zarejestrować się w Sklepie poprzez założenie konta. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób określony w Sklepie, a następnie zaakceptowanie go wraz z akceptacją Regulaminu. Rejestracja nowego konta może nastąpić w każdym czasie. Klient może również korzystać z funkcji Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, bez konieczności rejestracji, przy czym warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu.

 

2. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przez informację handlową należy rozumieć reklamę, materiały promocyjne, newslettery i inne informacje, które zawierają treści związane z promowaniem Towarów oferowanych przez Sklep.

 

3. Klient w trakcie rejestracji podaje następujące dane osobowe: nazwisko i imię Klienta, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji jeśli jest inny od adresu zameldowania na pobyt stały oraz adres elektroniczny Klienta, firma Klienta oraz numer NIP (jeśli Klient jest przedsiębiorcą; służące celom prawidłowego wystawiania faktur VAT).

 

4. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Postanowieniach końcowych Regulaminu.

 

5. Marina 2 może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do Sklepu Klientom, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, podają nieprawdziwe dane osobowe, naruszają obowiązujące przepisy prawa, naruszą dobre imię Marina 2 lub innych Klientów.

 

6. Marina 2 zapewnia wszelkie środki bezpieczeństwa uniemożliwiające dostęp osób nieupoważnionych do treści przekazu danych teleinformatycznych (w tym przede wszystkim danych osobowych Klientów), następujących w toku korzystania ze Sklepu, rejestracji konta oraz składania zamówień.

 

7. Klient po zarejestrowaniu nowego konta może przeglądać całą treść Sklepu oraz podejmować czynności zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży. Może to uczynić również Klient, który nie zarejestrował nowego konta.

 

8. W trakcie korzystania z usługi dostępu do Sklepu, zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie przez niego działań zmierzający o nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu

 

9. W przypadku zauważenia przez Klienta nieprawidłowego działania którejkolwiek z funkcji Sklepu powinien on niezwłocznie poinformować o tym Marina 2, poprzez zgłoszenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w pkt I ust. 1 lub pisemnie na adres Marina 2 wskazany w pkt I ust. 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres elektroniczny Klienta oraz opis nieprawidłowości w działaniu funkcji Sklepu. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, a o ich wyniku Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie.

 

IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY I ICH REALIZACJI.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

 

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w wyniku (w kolejności): uruchomienia witryny internetowej Sklepu poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu internetowego sklep.marina-firany.pl, zalogowania się przez Klienta na swoim koncie w Sklepie albo korzystania ze Sklepu bez rejestracji nowego konta, wyboru Towaru, złożenia Zamówienia (wraz ze wskazaniem ilości sztuk Towaru, sposobu dostawy i płatności) oraz potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Marina 2. Potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez wybranie przycisku Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez wybieranie właściwych funkcji Sklepu.

 

2. Do chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji, Klient ma możliwość zmiany wybranych przez siebie Towarów lub zrezygnowania z wyboru Towarów. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji, ale przed wysyłką Towarów, Klient ma możliwość zmiany wybranych przez siebie Towarów lub zrezygnowania z zakupu Towarów, poprzez zgłoszenie takiej woli za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w pkt I ust. 1.

 

3. Przed złożeniem Zamówienia przez Klienta, zostanie on poinformowany za pomocą koszyka (funkcji Sklepu informującej o wybranych przez Klienta Towarach) o: wybranych przez siebie Towarach, cenie do zapłaty za każdy Towar, łącznej cenie do zapłaty za wszystkie Towary, maksymalnym terminie dostawy Towarów, sposobach i kosztach dostawy Towarów, sposobach zapłaty, prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży, miejscu i sposobie składania reklamacji.

 

4. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie do Klienta poczty elektronicznej potwierdzającej złożenie Zamówienia. Otrzymanie poczty elektronicznej przez Klienta stanowi chwilę zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

5. Utrwalanie i zabezpieczenia treści Umowy sprzedaży następuje poprzez zachowanie jej w systemie teleinformatycznym Marina 2, a także poprzez udostępnianie Klientowi treści najważniejszych postanowień Umowy sprzedaży w formie pisemnej, dołączanej do przesyłki z Towarami.

 

DOSTAWA TOWARÓW.

 

6. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej.

 

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Towary wraz z całym wyposażeniem, bez jakichkolwiek wad, instrukcją obsługi i konserwacji, a także innymi dokumentami dotyczącymi Towaru, wysyłane są do Klienta, na wskazany przez niego adres do doręczeń, przy pomocy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej według wyboru Klienta. Dostawa Towarów następuje w zakresie podanym w opisie produktu, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

8. W momencie odbioru Towarów, Klient powinien sprawdzić przy kurierze stan przesyłki a w razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków zarówno w Towarze jak i w jego opakowaniu, powinien zażądać od kuriera sporządzenia protokołu ustalającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

 

9. Towary mogą zostać odebrane osobiście przez Klienta w siedzibie Marina 2 lub innym wskazanym przez Marina 2 miejscu, bez konieczności poniesienie dodatkowych kosztów, w tym przede wszystkich kosztów przesyłki.

 

CENA ZA TOWARY I DOSTAWĘ.

 

10. Zapłata ceny za Towary może nastąpić poprzez zapłatę na rachunek bankowy Marina 2, za pomocą systemu PayU, za pobraniem (w momencie odbioru Towarów), w siedzibie Marina 2 lub innym wskazanym przez Marina 2 miejscu.

 

 

11. W przypadkach przewidzianych przez Marina 2, Klient zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki za Towary. W przypadku braku wpłaty zaliczki, Marina 2 odmówi przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

12. Cena za Towar podawana jest w złotych polskich, a dla Klientów zagranicznych w euro. Ceny obejmują wszystkie podatki. Do ceny za Towar należy doliczyć koszt dostawy, który obciąża Klienta. Koszt dostawy znajduje się pod adresem internetowym: http://sklep.marina-firany.pl/content/1-dostawa W przypadku złożenia zamówienia dwóch lub więcej Towarów, Klient ponosi koszty dostawy tak jak za jeden Towar, z tym zastrzeżeniem, iż wszystkie Towary mają być dostarczone pod ten sam adres do doręczeń wskazany przez Klienta i w tym samym czasie. W przypadku kilku Towarów w koszyku ale o różnym terminie realizacji, wybierany jest termin realizacji najdłuższy.

 

13. Klient może zostać zwolniony z konieczności opłacanie kosztów dostawy, w przypadku podjęcia indywidualnej decyzji w tym przedmiocie przez Marina 2. Podjęcie takie decyzji uzależnione jest w szczególności od wartości kupionych Towarów lub ich ilości.

 

14. Ceny za Towary oraz koszty dostawy mogą ulegać zmianie. Nie dotyczy to Towarów już zamówionych przez Klienta.

 

15. Dowód zakupu Towarów, w postaci rachunku/paragonu/faktury VAT dołączany jest do przesyłki z Towarami.

 

REKLAMACJE TOWARÓW.

 

16. Marina 2 ponosi odpowiedzialność za  wady fizyczne i prawne Towaru, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

17. W razie stwierdzenia przez Klienta wady fizycznej, to znaczy jeśli Towar:

 

a) nie ma właściwości, które Towar powinien mieć ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Marina 2 zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Marina 2 przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Marina 2 nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 

d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym,

 powinien on niezwłocznie zgłosić reklamację za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w pkt I ust. 1 lub pisemnie na adres Marina 2 wskazany w pkt I ust. 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres elektroniczny Klienta, opis uszkodzenia Towaru lub braku w Towarze, zdjęcia uszkodzenia Towaru, o ile Klient ma możliwość ich wykonania, protokół ustalający stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody w razie uszkodzenia Towaru podczas dostawy, o ile taki został sporządzony.

 

18. W przypadku gdy Marina 2 nie będzie w stanie ustalić stanu Towaru na podstawie opisu lub zdjęć, Klient powinien Towar ten wysłać do Marina 2 na adres podany w pkt I ust. 1. Klient nie będący Konsumentem ponosi w takim przypadku koszty przesyłki. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Marina 2 w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 

19. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, a o ich wyniku Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie.

  

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

20. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie  czternastu dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w których osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru  składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Marina 2 Adam Przybysz, ul. Dąbrowskiego 24, 41-710 Ruda Śląska.

 

21. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 20 może brzmieć w sposób następujący: Ja ……………….. [imię i nazwisko]niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………. Data zawarcia umowy: ……………… [imię nazwisko, adres, podpis, data].

 

22. Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 21, Klient powinien zwrócić Towar (nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży), na adres podany w ust. 20. W związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży, Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty  zwrotu Towaru. Zwracany Towar powinien być odpowiednio opakowany, tak aby w trakcie dostawy nie uległ uszkodzeniu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

23. Marina 2 może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

24. Marina 2 ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Marina 2 dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

25. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Marina 2, Marina 2 nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych dodatkowych kosztów.

 

26. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym przede wszystkim w przypadku, gdy Towar jest nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych zgodnie z pkt III ust. 3 Regulaminu jest Marina 2. Zbiór danych osobowych zarejestrowany jest w GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (nr zgłoszenia: 001254/15 - sklep.marina-firany.pl - Sklep internetowy Marina 2)

 

2. Administrator danych osobowych podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

3. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy sprzedaży. Dane takie mogą zostać udostępnione innym podmiotom tylko w związku z realizacją umowy, tzn. kurierowi lub Poczcie Polskiej - wybierając przesyłkę, PayU - wybierając płatność poprzez kanał PayU (platnosci.pl). Dane w żadnym wypadku nie są przekazywane do Państwa trzeciego ani też innym podmiotom nie będącymi stroną w transakcji.

 

4. Poprzez rejestrację nowego konta i wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

5. W razie sporu powstałego na tle Umowy sprzedaży między Marina 2 a Klientem nie będącym Konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygania tych sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Marina 2.

 

6. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży ograniczona jest do wysokości ceny za sprzedane Towary.

 

7. Marina 2 zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym Klienci zostaną poinformowani z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu w zakresie sprzedaży Towarów nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu. Jeśli w tym terminie Klient nie złoży oświadczenia o zamiarze niekorzystania ze Sklepu, przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmienioną treść Regulaminu.

 

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się prawo polskie.

 

9. Dla umów sprzedaży z podmiotem zagranicznym stosuje się prawo polskie oraz regulamin sklepu internetowego Marina 2.