Marina - sklep z karniszami i firanami

 • Darmowa dostawaDarmowa dostawa już od 500 zł. Zapraszamy do zakupów!
 • Zwrot 14 dniCzas zwrotu towaru w naszym sklepie wynosi 14 dni od momentu zakupu!
 • BezpieczeństwoDbamy o twoje bezpieczeństwo. Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL!

Kategorie

 

Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem wyżej wymienionego Sklepu internetowego, zasady realizacji tych umów w tym dostawy, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym sklep.marina-firany.pl jest Adam Przybysz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marina 2  Adam Przybysz z siedzibą przy ul. 1- go Maja 290 w Rudzie Śląskiej (41 – 710) (zwany dalej Marina 2), na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Adresy elektroniczne służące porozumiewaniu się z Marina 2 za pomocą poczty elektronicznej: esklep@marina-firany.pl, numer telefonu (48) 602 581 601,         NIP: 641-109-06-63; REGON: 272410916.

 

2. Niniejszy regulamin powstał na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w związku z Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sprzedawca niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem działalności Sklepu internetowego na rzecz Klienta w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującemu prawu, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

 

3. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego oraz sprzedaży Towarów w ramach Sklepu w odniesieniu do: postanowień Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; postanowień Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta, postanowień w zakresie ochrony danych osobowych wynikającej z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, postanowień Kodeksu cywilnego.

4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, a dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182 ). Zbiór danych osobowych zarejestrowany jest w GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (nr zgłoszenia: 001254/15 - sklep.marina-firany.pl - Sklep internetowy Marina 2)

5. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.

6. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do nadzorowania i kontroli przetwarzania jej danych osobowych, a dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu. Między innymi prawo do uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez sprzedawcę oraz ma prawo do ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania. Prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, oraz uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych. Prawo do poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej. Prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.7. Klientowi przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

8. Klient dokonując zamówienia towaru w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę wskazanych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji tego zamówienia odpowiednio będąc o tym fakcie poinformowanym. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia. Dane takie mogą zostać udostępnione kurierowi lub Poczcie Polskiej - wybierając przesyłkę, First Data - wybierając płatność poprzez kanał (Payeezy). Dane w żadnym wypadku nie są przekazywane do Państwa trzeciego ani też innym podmiotom nie będącymi stroną w transakcji.

9. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady rejestracji nowego konta w serwisie internetowym, w ramach którego prowadzony jest Sklep, oraz korzystania z już zarejestrowanego konta,

b) zasady składania Zamówień przy pomocy systemu teleinformatycznego,

c) zasady zawierania Umów sprzedaży przy pomocy systemu teleinformatycznego.

 

10. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem internetowym sklep.marina-firany.pl, w taki sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którego używa Klient. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z Regulaminem. Regulamin objęty jest prawem własności intelektualnej i jako taki nie może być udostępniany oraz kopiowany w innych celach niż realizacja zamówienia w w/w sklepie i dochodzeniem praw z zamówieniem związanych.

 

11. Klient może nieodpłatnie zakończyć, w każdej chwili, korzystanie ze Sklepu.

 

12. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

 

13. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym zakładania nowego konta oraz zawierania Umów sprzedaży, Klient powinien posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a) dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego,

b) dostęp do sieci Internet. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

c) możliwość korzystania z przeglądarki internetowej na przykład:

 • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

 • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub

 • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub

 • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub

 • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies

d) rozdzielczość ekranu: 1280x800px lub wyższy

e) Klient powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.

 

14. Marina 2 świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci możliwości przeglądania treści Sklepu oraz zawierania Umów sprzedaży za pomocą systemu teleinformatycznego.

15. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

 

II. DEFINICJE.

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

2. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, a także sprzedaży Towarów, w ramach Sklepu.

 

4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.marina-firany.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.

 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie.

 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Marina 2 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Językiem umowy jest język polski.

7. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

8. Koszyk – miejsce gdzie Klient wskazuje istotne elementy dla dalszego zamówienia takie jak: ilość Towarów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, dane do faktury oraz ewentualnie inne informacje, o ile ich podanie jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia. 

9. Zamówienie  oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.

 

III. ZASADY REJESTRACJI NOWEGO KONTA W SKLEPIE ORAZ KORZYSTANIA Z NIEGO.

 

1. W celu prawidłowego korzystania z wszystkich funkcji Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, Klient powinien zarejestrować się w Sklepie poprzez założenie konta. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób określony w Sklepie, a następnie zaakceptowanie go wraz z akceptacją Regulaminu. Rejestracja nowego konta może nastąpić w każdym czasie. Klient może również korzystać z funkcji Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, bez konieczności rejestracji, przy czym warunkiem korzystania ze Sklepu jest wcześniejsza akceptacja Regulaminu. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.2. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przez informację handlową należy rozumieć reklamę, materiały promocyjne, newslettery i inne informacje, które zawierają treści związane z promowaniem Towarów oferowanych przez Sklep.

 

3. Klient w trakcie rejestracji podaje następujące dane osobowe: nazwisko i imię Klienta, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji jeśli jest inny od adresu zameldowania na pobyt stały oraz adres elektroniczny Klienta, firma Klienta oraz numer NIP (jeśli Klient jest przedsiębiorcą; służące celom prawidłowego wystawiania faktur VAT).

 

4. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Postanowieniach ogólnych Regulaminu.

 

5. Marina 2 może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do Sklepu Klientom, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, podają nieprawdziwe dane osobowe, naruszają obowiązujące przepisy prawa, naruszą dobre imię Marina 2 lub innych Klientów.

  

6. Klient po zarejestrowaniu nowego konta może przeglądać całą treść Sklepu oraz podejmować czynności zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży. Może to uczynić również Klient, który nie zarejestrował nowego konta.

 

7. W trakcie korzystania z usługi dostępu do Sklepu, zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie przez niego działań zmierzający o nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu.

 

8. W przypadku zauważenia przez Klienta nieprawidłowego działania którejkolwiek z funkcji Sklepu powinien on niezwłocznie poinformować o tym Marina 2, poprzez zgłoszenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w pkt I ust. 1 lub pisemnie na adres Marina 2 wskazany w pkt I ust. 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres elektroniczny Klienta oraz opis nieprawidłowości w działaniu funkcji Sklepu. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, a o ich wyniku Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie.

9. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 

IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY I ICH REALIZACJI.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

 

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w wyniku (w kolejności): uruchomienia witryny internetowej Sklepu poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu internetowego sklep.marina-firany.pl, zalogowania się przez Klienta na swoim koncie w Sklepie albo korzystania ze Sklepu bez rejestracji nowego konta, wyboru Towaru, złożenia Zamówienia (wraz ze wskazaniem ilości sztuk Towaru, sposobu dostawy i płatności) oraz potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Marina 2. Potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez wybranie przycisku Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez wybieranie właściwych funkcji Sklepu.

 

2. Do chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji, Klient ma możliwość zmiany wybranych przez siebie Towarów lub zrezygnowania z wyboru Towarów. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji, ale przed wysyłką Towarów, Klient ma możliwość zmiany wybranych przez siebie Towarów lub zrezygnowania z zakupu Towarów, poprzez zgłoszenie takiej woli za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w pkt I ust. 1.

 

3. Przed złożeniem Zamówienia przez Klienta, zostanie on poinformowany za pomocą koszyka (funkcji Sklepu informującej o wybranych przez Klienta Towarach) o: wybranych przez siebie Towarach, cenie do zapłaty za każdy Towar, łącznej cenie do zapłaty za wszystkie Towary, maksymalnym terminie dostawy Towarów, sposobach i kosztach dostawy Towarów, sposobach zapłaty, prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży, miejscu i sposobie składania reklamacji.

 

4. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie do Klienta poczty elektronicznej potwierdzającej złożenie Zamówienia. Otrzymanie poczty elektronicznej przez Klienta stanowi chwilę zawarcia Umowy Sprzedaży. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).5. Utrwalanie i zabezpieczenia treści Umowy sprzedaży następuje poprzez zachowanie jej w systemie teleinformatycznym Marina 2, a także poprzez udostępnianie Klientowi treści najważniejszych postanowień Umowy sprzedaży w formie pisemnej, dołączanej do przesyłki z Towarami.

 

V DOSTAWA TOWARÓW.

 

1. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej.

2. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy do innych krajów Unii Europejskiej, są one podawane w trakcie wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki zależy od kraju do którego wysyłane jest zamówienie.3. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Towary wraz z całym wyposażeniem, bez jakichkolwiek wad, instrukcją obsługi i konserwacji, a także innymi dokumentami dotyczącymi Towaru, wysyłane są do Klienta, na wskazany przez niego adres do doręczeń, przy pomocy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej według wyboru Klienta. Dostawa Towarów następuje w zakresie podanym w opisie produktu, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom.4. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. Jeśli produkty wyglądają na uszkodzone, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta np. co do prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomoc Sklepowi internetowemu w ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki nie jest uzależnione od protokołu sporządzonego przez Kupującego przy kurierze. Konsument ma prawo dokładnego zapoznania się z zamówieniem. 

5. Towary mogą zostać odebrane osobiście przez Klienta w siedzibie Marina 2 lub innym wskazanym przez Marina 2 miejscu, bez konieczności poniesienie dodatkowych kosztów, w tym przede wszystkich kosztów przesyłki.

 

VI CENA ZA TOWARY I DOSTAWĘ.

 

1. Zapłata ceny za Towary może nastąpić poprzez zapłatę na rachunek bankowy Marina 2, za pomocą systemu Payazzy, za pobraniem (w momencie odbioru Towarów), w siedzibie Marina 2 lub innym wskazanym przez Marina 2 miejscu.

  

2. Cena za Towar podawana jest w złotych polskich, a dla Klientów zagranicznych w euro. Ceny obejmują wszystkie podatki. Do ceny za Towar należy doliczyć koszt dostawy, który obciąża Klienta. Koszt dostawy znajduje się pod adresem internetowym: http://sklep.marina-firany.pl/content/1-dostawa W przypadku złożenia zamówienia dwóch lub więcej Towarów, Klient ponosi koszty dostawy tak jak za jeden Towar, z tym zastrzeżeniem, iż wszystkie Towary mają być dostarczone pod ten sam adres do doręczeń wskazany przez Klienta i w tym samym czasie. W przypadku kilku Towarów w koszyku ale o różnym terminie realizacji, wybierany jest termin realizacji najdłuższy.

 

3. Klient może zostać zwolniony z konieczności opłacanie kosztów dostawy, w przypadku podjęcia indywidualnej decyzji w tym przedmiocie przez Marina 2. Podjęcie takie decyzji uzależnione jest w szczególności od wartości kupionych Towarów lub ich ilości.

 

4. Ceny za Towary oraz koszty dostawy mogą ulegać zmianie. Nie dotyczy to Towarów już zamówionych przez Klienta.

 

5. Dowód zakupu Towarów, w postaci rachunku/paragonu/faktury VAT dołączany jest do przesyłki z Towarami.

 

VII REKLAMACJE TOWARÓW.

 

1. Marina 2 ponosi odpowiedzialność za  wady fizyczne i prawne Towaru, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które Towar powinien mieć ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Marina 2 zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Marina 2 przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Marina 2 nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym,

powinien on niezwłocznie zgłosić reklamację za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w pkt I ust. 1 lub pisemnie na adres Marina 2 wskazany w pkt I ust. 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres elektroniczny Klienta, opis uszkodzenia Towaru lub braku w Towarze, zdjęcia uszkodzenia Towaru, o ile Klient ma możliwość ich wykonania, protokół ustalający stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody w razie uszkodzenia Towaru podczas dostawy, o ile taki został sporządzony.

 

3. W przypadku gdy Marina 2 nie będzie w stanie ustalić stanu Towaru na podstawie opisu lub zdjęć, Klient powinien Towar ten wysłać do Marina 2 na adres podany w pkt I ust. 1. Klient nie będący Konsumentem ponosi w takim przypadku koszty przesyłki. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Marina 2 w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, a o ich wyniku Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.

5. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacjiVIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie  czternastu dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w których osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru  składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Marina 2 Adam Przybysz, ul. 1-go Maja 290, 41-710 Ruda Śląska.

 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 20  może brzmieć w sposób następujący: Ja ……………….. [imię i nazwisko]niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………. Data zawarcia umowy: ……………… [imię nazwisko, adres, podpis, data]. Klient może też skorzystać z gotowego wzoru umieszczonego na stronie sklepu.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 21, Klient powinien zwrócić Towar (nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży), na adres wyżej podany. W związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży, Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty  zwrotu Towaru. Zwracany Towar powinien być odpowiednio opakowany, tak aby w trakcie dostawy nie uległ uszkodzeniu.

 

5. Marina 2 może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

6. Marina 2 ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Marina 2 dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Marina 2, Marina 2 nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych dodatkowych kosztów.

 

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

IX POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 1. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

 1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

 2. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

 1. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

 1. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

 

X POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Regulację i postanowienia w niniejszym dziale X dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

3. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.

4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi.

6. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8. Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

9. Wszelkie spory między sprzedawcą a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

XI . POSTANOWIENIA KOŃCOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

  

1. Poprzez rejestrację nowego konta i wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

     

2. Dla umów sprzedaży z podmiotem zagranicznym stosuje się prawo polskie oraz regulamin sklepu internetowego Marina 2.

3. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

4. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sklepu internetowego.

5. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

 • zmiany przepisów prawa;

 • zmiany sposobów płatności i dostaw;

 • zmiana kursu walut,

 • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,

 • zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

7. Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.

8. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 13 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

9. Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

 • podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;

 • osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.

 • Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

 • inspektorem ochrony danych jest Pan Adam Przybysz adres e-mail esklep@marina-firany.pl;

 • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)

 • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

10. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.

11. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

12. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

13. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

14. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.