• Darmowa dostawaDarmowa dostawa już od 500 zł. Zapraszamy do zakupów!
 • Zwrot 14 dniCzas zwrotu towaru w naszym sklepie wynosi 14 dni od momentu zakupu!
 • BezpieczeństwoDbamy o twoje bezpieczeństwo. Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL!

Kategorie


POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

 1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”. 
 2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości. 
 4. Serwis stosuje środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
 5. Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiadamy wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których dokonuje się płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie realizację zamówienia. Dostęp do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację usług.
 6. Dane osobowe są przetwarzane tylko w takich celach na jakie wyrazili Państwo zgodę poprzez kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji usługi (np. zamówienie Produktu) którą u nas zamówiłeś (stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

§2 Zasady prywatności

 1. Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.
 2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania.
 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
 5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
 6. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca tj. Adam Przybysz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marina 2  Adam Przybysz z siedzibą przy ul. Teatralna 6e w Rudzie Śląskiej (41 – 710) (zwany dalej Marina 2), mail: : esklep@marina-firany.pl, numer telefonu (48) 602 581 601, (48) 696 138 046, NIP: 641-109-06-63; REGON: 272410916.
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:

          a)Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki                         bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

          b)Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom,                   którzy muszą mieć do nich dostęp. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej                         poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w                   przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.

        8. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i                          będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami                ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie              przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

        9. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych (ODO:                    polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem                                informatycznym) Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu                    jedynie dla organów kontroli państwowej. 

       10. W razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do kontaktu za                     pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki prywatności. Prośba o kontakt               zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego osoby.

       11. Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:
             a)nie chce w jakiejkolwiek formie już otrzymywać od nas informacji lub wiadomości;

             b)pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;
             c)poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;                                     d)pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych osobowych.

       12.  Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie imienia i                    nazwiska oraz dalej idących szczegółów.


§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

         1.  Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko takich tj. :
            a) w celu złożenia zamówienia,
            b) w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
            c) wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.
            d) monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych;
            e) zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony                          internetowej

            f)ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron

            g)kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść najczęściej;
            h)kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę bądź z poziomu jakiej usługi następuje                             najczęściej kontakt;
            i)badanie zapisów na newslettery i opcje kontaktu;
            j)wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
            k)wykorzystanie narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie czego telefonicznej;
            l)integracja z portalem społecznościom;
          m)ewentualne płatności internetowe.

        2.  Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:
           a)imię i nazwisko,
           b)adres zamieszkania,
           c)adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
           d)numer identyfikacji podatkowej (NIP),
           e)adres poczty elektronicznej (e-mail),
           f)numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
           g)datę urodzenia,
           h)PESEL,
            i)informacje o używanej przeglądarce internetowej,
            j)inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

       3. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.
       4. Cel gromadzenia i przetwarzania lub wykorzystania przez nas danych:
         a) marketing bezpośredni, cele archiwalne kampanii reklamowych;
         b)realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach;
         c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
            - świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi                        płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
            - obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez                          Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
            - w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w                              szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami                   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
            - przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością                                    zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach                        umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej                        przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich                umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

        5. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do              podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski              Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek,                      obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu                            przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami                          niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami                              dotyczącymi ochrony danych.

        6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe                mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych                        osobowych, którymi mogą być:

          a) ING Bank Śląski S.A.
          b) Twisto Polska sp. z o.o.

          W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem              internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie                    danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak                możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

          W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana                      danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi)                          nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w              związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

         W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności             dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu                             instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia           jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

         W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego                   wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów                       płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu                       umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

         W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością                 zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto               Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej             formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku           modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy                 zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

      7. Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności           od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

       a)realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przepisów podatkowych i rachunkowych;
       b)zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;
       c)statystycznych i archiwizacyjnych.
       d)Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych –           do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego           przetwarzania lub wycofania zgody.
       e)Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia                  takich akcji.
       f)Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz                 odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych
       g)dochodzenia Wszelkich roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;
     

     8.Mając na uwadze okoliczności, że w wielu krajach, do których są przesyłane niniejsze dane osobowe nie                        obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju użytkownika. Do                  danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp zgodnie z prawem tam obowiązującym,          dostęp mogą uzyskać na przykład: sądy, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo                    narodowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o                  ujawnienie danych, zobowiązujemy się wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem              użytkownika podjęcia działań w celu ochrony danych w adekwatny sposób do regulacji ich prawa krajowego.


§4 Polityka „Cookies”

     1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych                            Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który                przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania              sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki              Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia          strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na                    urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich                      usunięcia przez Użytkownika.
     2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak           tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania           sesji po opuszczeniu strony internetowej.
     3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest odwiedzana przez               odwiedzających w następujących celach:
         a)optymalizacji korzystania ze strony;
         b)identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;
         c)przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji                    Usługobiorcy;
         d)zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy                    Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
         e)gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu              administracyjnym oraz google analytics
         f)tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania                  zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w                  AdWords oraz Facebook Ads.
         g)tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze              oglądanych produktów/usług.
         h)wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

       4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i                         skasować gromadzenie plików Cookies.
       5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić                 lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony             ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności.
       6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może               usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę                         internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Użytkownik.                         7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej.                         Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:

          a)Ustawienia plików cookies Internet Explorer
          b)Ustawienia plików cookies Chrome
          c)Ustawienia plików cookies Firefox
          d)Ustawienia plików cookies Opera 
          e)Ustawienia plików cookies Safari
          f)Pliki cookies w Android
          g)Pliki cookies w Blackberry
          h)Pliki cookies w iOS (Safari)
           i)Pliki cookies w Windows Phone

§5 Prawa i obowiązki

       1. Mamy prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych                 bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej bądź osobom trzecim,               które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
       2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, Użytkownik może te                   dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto ze swoich baz                   danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw             Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej bądź w inny             sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie.
       3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:
          a)usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności                   analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu                                   bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi                 roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)
          b)zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)
          c)wykonania zawartej umowy
          d)obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
        4. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:
           a)usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu                        bezpośrednim produktów własnych)
           b)zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)
        5. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez może                  skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez bądź ich poważnym ograniczeniem.
        6. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:
           a)na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały szyfrowaniu ssl;
           b)wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies
           c)profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z                     naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub               produktach do tych preferencji
          d)profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.
        7. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia                              społecznego.
        8. Informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu                  ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony                internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.


§6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

        1. Każdy użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich                        urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno bezwzględnie posiadać program                antywirusowy z aktualną regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów wirusów, bezpieczną wersję                przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać,                czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje,                    ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.
        2. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne                  itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do włamania z poziomu                sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia                          nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.

        3. Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach mailowych,                  których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.
        4. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które                            sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np.                        poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.
        5. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy instalowania                oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o niesprawdzonej opinii.                  Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
        6. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło aby było bezpieczne i trudne              do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do odgadnięcia (np. nazwa ulicy,              imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów                szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np.                    WPA2. 


§7 Korzystanie z wtyczek Social Media

        1. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com i Twitter oraz innych, mogą znajdować się              na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. i Twitter                Inc.
        2. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook.                Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins
        3. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Aby                      zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
        4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś                dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest                      zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć              Twoje zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku                Lubię to czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja                        również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.
        5. Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub              Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:
            a)Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
            b)Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy
        6. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na naszej                      stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron                internetowych.


Nota o prawach autorskich do Regulaminu

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej polityki jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego dokumentu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego dokumentu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca polityki prywatności i cookies na stronie http://www.kancelaria-legato.pl