• Darmowa dostawaDarmowa dostawa już od 500 zł. Zapraszamy do zakupów!
  • Zwrot 14 dniCzas zwrotu towaru w naszym sklepie wynosi 14 dni od momentu zakupu!
  • BezpieczeństwoDbamy o twoje bezpieczeństwo. Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL!

Kategorie

Zwroty

Zgodnie z regulaminem, w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, masz prawo do odstąpienia od umowy.

W tym celu napisz odpowiednie oświadczenie i dostarcz je do nas przed upływem 14 dni o d otrzymania paczki.

Oświadczenie takie może brzmieć na przykład tak:

                                                   

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Adresat :

MARINA 2  Adam Przybysz  41-710 Ruda Śląska ul.  Teatralna  6e …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Niniejszym informuję  Sklep internetowy o moim odstąpieniu od:

 

☐     *umowy sprzedaży następujących zakupionych przeze mnie Towarów (w miarę możliwości prosimy podać dodatkowo numer zamówienia):

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi: …………………………………………………………………………....…………………………..……………………………………………....………………………………………………………..………………………………………………………………………………....……………………..

Imię i nazwisko Konsumenta:

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

Adres Konsumenta:

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

Numer rachunku bankowego (jeśli Klient wybrał ten sposób zwrotu) Konsumenta do zwrotu płatności za Towar:

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

Podpis Konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej:

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Data wypełnienia formularza: ………………………………

* Właściwe zaznaczyć

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

            Mają Państwo  w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.  

            Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

1)      o świadczenie usług, gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną  zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

2)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

 

3)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

4)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

5)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

6)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

            Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia wysłanego do nas drogą pocztową lub drogą elektroniczną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

            Aby złożyć oświadczenie co do odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać
z udostępnianego przez nas wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe i w żaden sposób nie wpływa na samą realizację prawa do odstąpienia od umowy.

            Do zachowania terminu 14 dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta
o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Skutki odstąpienia od umowy:            Gdy Klient odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym).

            Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Klienta Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

            Prosimy o odesłanie Towaru na podany wyżej adres nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo drogą listowną czy to drogą elektroniczną o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany również, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

            Informujemy, iż będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru.

 

 

 Formularz reklamacji:

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu internetowego stanowi przykładowy wzór formularza zgłoszenia reklamacji

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

 

 

1. Dane Klienta Sklepu internetowego:

Imię  i nazwisko Klienta:

…………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………...........................

Adres zamieszkania:

……………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………...........................

E-mail oraz telefon:

…………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………...........................

 

2. Informacje o przedmiocie podlegającym reklamacji – opis wady

Towar (kod Towaru/ nr seryjny, nazwa):

…………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………...........................

Data zakupu Towaru:

…………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………...........................

Opis wady w tym moment wystąpienia wady,  ewentualnie opis okoliczności, w których wada występuje, ujawnia się:

…………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………...........................

3. W związku art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego żądam:

☐ nieodpłatnej naprawy zakupionego przeze mnie Towaru

☐ wymiany wadliwego Towaru na nowy Towar

☐ odstąpienia od umowy i zwrot zapłaconej ceny*

☐ obniżenia ceny Towaru*

*Pouczenie: Art. 560 Kodeksu cywilnego § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

Data wypełnienia formularza: ………………………………

* Właściwe zaznaczyć

 

…………………………………………….

(podpis Klienta)